روش ها

روش ها

بر اساس آموزه های عرفانی

محل لوگو

روش تحقق خودشکوفایی


روش تحقق خودشکوفایی

خودشکوفایی روندی تدریجی و پیچیده نیست. شما میتوانید ماهیت حقیقیتان را تنها با تمرین، سکوت و تمرکز کامل روی خودتان، بشناسید. از آنجا که در سکوت، با خود واقعیتان روبهرو میشوید، میتوانید به نگاه کردن به استعدادهایتان، شروع کنید. پس از شناخت استعدادهایتان میتوانید برای کسب هر آن چیزی که دنبالش هستید، تلاش کنید. حتی اگر در این زمینه هیچ استعدادی نداشته باشید، میتوانید استعدادهایتان را در این راستا توسعه دهید تا به خواستهتان برسید.

زمانیکه موفق شوید خودتان و استعدادهای درونتان را پیدا کنید، دیگر زندگیتان هرگز مانند قبل نخواهد شد. از آن پس متوجه خواهید شد که توانایی تحقق هر آنچه را که میخواهید دارید. این الزام، اساس زندگی شما میشود. و این مزیت دائمی است که خودشکوفایی برای زندگی شما خواهد داشت.

اگر با دقت به همهی اطرافیانتان، خانواده، دوستان، همکاران و افرادی که در اجتماع با آنها تعامل دارید دقت کنید، متوجه خواهید شد که همهی آنها به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم به شما کمک میکنند. از اینرو شما نیز موظف هستید که بهترین نتیجه را برای همهی این افراد کسب کنید. زمانیکه به خودشکوفایی میرسید، باید بیشترین بهرهبرداری را از خودتان کنید، و در خدمت دیگران و تحقق آرزوها و تصوراتشان عمل کنید.

نقطه ی شروع آن است که استعدادهایتان را بشناسید و از آنها برای خدمت خالصانه به دیگران استفاده کنید. با اینحال، طی یک دورهی زمانی، ممکن است منافع شما در حوزههایی که با استعدادهای شما همخوانی ندارد، افزایش یابد. در چنین شرایطی، به یاد داشته باشید که حتی اگر استعدادی در آن زمینه خاص ندارید، توانایی ایجاد استعداد را با تمرین خواهید داشت.

با استعدادهایی که از درونتان شناختهاید شروع کنید، استعدادهایی که به آنها آگاه هستید، از آنها استفاده کنید تا خدمت خالصانه را به دیگران ارائه کنید. سپس سعی کنید استعدادهایتان را به سمت حوزهای که در آن هیچ استعدادی ندارید اما علاقه دارید هدایت کند. پس از توسعهی استعدادهایتان در این زمینه، از آنها برای ارائهی خدمت خالصانه به دیگران استفاده کنید.

اگر به اندازه کافی بالغ هستید تا ماهیت درونیتان را بشناسید و احساس کنید، پس زمان آن رسیده که به خودشکوفایی برسید.

روش عملیاتی برای رسیدن به خودشکوفایی

این جملات را به خودتان بگوئید، آنها را حس کنید و براساس عزم و ارادهای کامل به آنها عمل کنید.

1.من زمان زیادی را برای فکر کردن به خودم در سکوت، و تلاش برای خودشکوفایی و تحقق بخشیدن به پتانسیلهای واقعی خودم دارم.

2.لیستی از تمام استعدادهایم را آماده میکنم، تا بتوانم براساس این استعدادها خدمتی خالصانه را به همراه عشق، آزادی، شادی و فداکاری به تمام جهانیان ارائه دهم.

3.خودم را براساس استعدادهایم توسعه خواهم داد، و بر ضعفهایم غلبه خواهم کرد تا دائماً پیشرفت و ترقی کنم.

پس ابتدا خودت را بشناس، بقیهی چیزها به دنبال آن خواهد آمد.

 

  انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 195

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

نسخه های کاربردی و کوتاه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما